השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē
השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē הן ×Ēחום ׊מ×ĸורר ×ĸניין רב, שהולך וגדל משנה לשנה, וב-2022 כבר מדובר באופ×Ļיה שמומל×Ļ×Ē ×ĸ"י מומחים רבים. השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē ×ĸשויה להניב ×Ēשואה נאה מאוד, ובנוס×Ŗ ישנם ×ĸוד מספר י×Ēרונו×Ē מ׊מ×ĸו×Ēיים להשק×ĸו×Ē אלה, שכוללו×Ē אופ×Ļיו×Ē רבו×Ē: קרנו×Ē הון סיכון, נכס דיגיטלי, קרן נדל"ן, מטב×ĸו×Ē קריפטוגרפיים, קרנו×Ē גידור ו×ĸוד. ב×ĸמוד זה ×Ēמ×Ļאו הסברים מפורטים לגבי השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē, מיד×Ē הכדאיו×Ē שלהן וגם הדגשים שחובה לבחון לפני ׊מנ×Ēבים א×Ē הכס×Ŗ הפנוי לאפיק זה.

מהי השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē?

ההגדרה המקובל×Ē של השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē היא כל השק×ĸה שאינה בשוק ההון, כלומר השק×ĸה במו×Ļר (פיזי או פיננסי) שהמטרה ׊×ĸבורה הוא נו×Ļר היא לאו דווקא השק×ĸה – בניגוד למניו×Ē, אגרו×Ē חוב, קרנו×Ē נאמנו×Ē וקופו×Ē גמל להשק×ĸה שנולדו ×ĸל-מנ×Ē לאפשר ל×Ļיבור הרחב להשקי×ĸ כס×Ŗ פנוי. באופן ×ĸקרוני גם רכישו×Ē של דירו×Ē שלא ×ĸל-מנ×Ē לגור בהן הן השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē אם כי בדרך כלל כשמחפשים השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē לא נהוג לה×Ēייחס לקנייה ישירה של נדל"ן ככזו.

הי×Ēרונו×Ē של השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē

השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē זוכו×Ē לפופולריו×Ē הולכ×Ē וגדלה בזכו×Ē מספר י×Ēרונו×Ē מ׊מ×ĸו×Ēיים: א. פוטנ×Ļיאל ל×Ēשואה גבוהה – ה×Ēשואו×Ē שמניב שוק ההון באר×Ĩ בשנים האחרונו×Ē יחסי×Ē נמוכו×Ē, ב×ĸוד השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē ×ĸשויה ליי×Ļר רווח גבוה מאוד – למשל בזכו×Ē השק×ĸה בסטארט-אפ שמבשיל ומגי×ĸ לאקזיט, או ×ĸל בסיס נדל"ן דיגיטלי שמנוהל באופן חכם. ב. פיזור סיכונים – משברים שונים ×ĸלולים להוביל למפול×Ē בבורסה ובשוק ההון. במ×Ļב כזה, מי שכל כספו הפנוי מושק×ĸ באפיקים המסור×Ēיים ×ĸלול להפסיד סכומי כס×Ŗ גבוהים. קרן גידור, קרן נדל"ן, נכסים דיגיטליים ושאר השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē לא בהכרח יושפ×ĸו מהמשבר ובוודאי שלא ב×ĸו×Ļמה, וכך פוח×Ē×Ē במידה ניכר×Ē רמ×Ē הסיכון של ×Ēיק ההשק×ĸו×Ē. ג. יכול×Ē להשפי×ĸ ×ĸל ה×Ēשואה (כשההשק×ĸה היא בנכס אינטרנטי) – כשאדם רוכש מניו×Ē של חברה מסוימ×Ē, אין לו יכול×Ē להשפי×ĸ ×ĸל ׊×ĸר המניה. ל×ĸומ×Ē זא×Ē כשההשק×ĸה האלטרנטיבי×Ē היא נכס דיגיטלי, ה×Ēנהלו×Ē מושכל×Ē ומדויק×Ē ×Ēוביל למי×Ļוי מלא של הפוטנ×Ļיאל ול×Ēשואו×Ē גבוהו×Ē במיוחד.

רמ×Ē הסחירו×Ē של ההשק×ĸו×Ē האלטרנטיביו×Ē

מאפיין חשוב נוס×Ŗ של השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē הוא רמ×Ē הסחירו×Ē שלה. מניו×Ē ני×Ēן למכור בכל יום (פרט למקרים חריגים), וכך גם קרנו×Ē נאמנו×Ē ואגרו×Ē חוב. גם כשמדובר ×ĸל מו×Ļר השק×ĸה לטווח ארוך כמו קופ×Ē גמל להשק×ĸה, הנזילו×Ē גבוהה מאוד אם כי בחלק מהמקרים ישנם שיקולי מס שמפחי×Ēים א×Ē הכדאיו×Ē של מימוש בנקוד×Ē זמן ץפ×Ļיפי×Ē. השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē ל×ĸומ×Ē זא×Ē מ×Ēאפיינו×Ē ברמ×Ē סחירו×Ē נמוכה יו×Ēר. ×ĸבור מי ׊×ĸשוי להזדקק לכס×Ŗ באופן מידי, זוהי מגבלה מסוימ×Ē – אבל למי שמחפש השק×ĸה לטווח ארוך ומבין ׊×ĸל-מנ×Ē להגי×ĸ ל×Ēשואו×Ē טובו×Ē באמ×Ē נדרש×Ē סבלנו×Ē, השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē היא כמובן אופ×Ļיה מ×ĸולה.

כמה כדאי להשקי×ĸ בנכס אלטרנטיבי?

באופן טב×ĸי כל השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē מ×ĸלה א×Ē השאלה מהו הסכום שאו×Ēו נכון לנ×Ēב אליה. באופן ×ĸקרוני השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē מ×Ļיבו×Ē ר×Ŗ כניסה גבוה יו×Ēר מא׊ר שוק ההון, אבל גם נמוך בהרבה מהשק×ĸה ישירה בנדל"ן – אופ×Ļיה שגם היא זוכה לביקוש רב, אם כי ×ĸליו×Ē המחירים המשמ×ĸו×Ēיו×Ē במשך שנים רבו×Ē מקשו×Ē ×ĸל הג×ĸה ל×Ēשואה מ׊×Ēלמ×Ē באמ×Ē. כשנבחר×Ē השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē בדמו×Ē נכס דיגיטלי, הסכום הדרוש ×ĸל-מנ×Ē ליהנו×Ē מכל הי×Ēרונו×Ē ומהפוטנ×Ļיאל ל×Ēשואה מרשימה אינו גבוה – כמה ×ĸשרו×Ē אלפי שקלים.

איך אפ׊ר לי×Ļור השק×ĸה אלטרנטיבי×Ē ×ĸם נכס דיגיטלי?

השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē כגון קרן גידור, קרן הון סיכון, קרן ×Ē׊×Ēי×Ē וכו' מ×Ēב×Ļ×ĸו×Ē באמ×Ļ×ĸו×Ē ה×ĸבר×Ē סכום הכס×Ŗ הדרוש למנהלי הקרן. במקרה של נכסים דיגיטליים הה×Ēנהלו×Ē מ×ĸט שונה, אם כי גם ב×Ēחום זה ני×Ēן להפקיד א×Ē הנכס בידי מומחה מ×Ēאים. ×ĸבור מי שרו×Ļה לנהל ב×ĸ×Ļמו א×Ē הנכס, וכך ליהנו×Ē מכל הי×Ēרונ×Ē של השק×ĸו×Ē אלטרנטיביו×Ē לרבו×Ē אלה הייחודיים לנכסים הדיגיטליים, ישנן מספר אופ×Ļיו×Ē. אופ×Ļיה אח×Ē היא א×Ēר שבו מו×ĸלו×Ē מוד×ĸו×Ē ב×ĸזר×Ē גוגל, וה×Ēשלום ×ĸבור או×Ēן פרסומו×Ē מ×Ēחלק בין חבר×Ē ה×ĸנק לבין ב×ĸל הנכס. אופ×Ļיה נוספ×Ē היא חנו×Ē באמזון או ב-eBay, כשלא חובה ליי×Ļר מו×Ļרים אלא ני×Ēן גם לב×Ļ×ĸ דרופשיפינג. אפשרו×Ē שלישי×Ē היא ×Ēוכני×Ē שו×Ēפים – קונספט שבו בא×Ēר מסוים מ×Ēפרסמו×Ē המל×Ļו×Ē ×ĸל מו×Ļרים בא×Ēרים אחרים, והמוכרים משלמים ×ĸמלה נאה ×ĸל כל ליד שמוביל לרכישה. קבו×Ļ×Ē פייסבוק פ×ĸילה ו×ĸרו×Ĩ יוטיוב פופולרי הם סוגים נוספים של נכסים דיגיטליים מניבים, כך שהאפשרויו×Ē רבו×Ē ומגוונו×Ē.

כ×Ēיב×Ē ×Ēגובה

האימייל לא יו×Ļג בא×Ēר.